Persondatasikkerhed

Generelt om Kiropraktorernes Videnscenters beskyttelse af personoplysninger

Kiropraktorernes Videnscenter indsamler og opbevarer personoplysninger om ikke-ansatte personer i forskellige sammenhænge, fx ved tilmelding til efteruddannelseskurser, administration af turnusforløb og i forbindelse med diverse forskningsprojekter.

Ofte er lovgrundlaget for persondatabehandlingen samtykke, men der kan også være tale om kontraktlige forhold som ved kursusafvikling eller interesseafvejning ved registreringen af kiropraktorernes systematiske efteruddannelse.

Under alle omstændigheder søger Kiropraktorernes Videnscenter at behandle disse oplysninger med den højeste grad af gennemsigtighed for de Registrerede og altid i fuld overensstemmelse med EU’s Persondataforordning og den til enhver tid gældende danske følgelovgivning, herunder navnlig ved anvendelse af passende foranstaltninger til sikring af persondatabeskyttelsen samt sikring af, at de Registrerede kan udøve deres rettigheder i forhold til indsigt i personoplysninger, NIKKB måtte behandle om dem, anmodning om berigtigelse eller sletning af oplysninger mv.

Ønsker du yderligere information om Kiropraktorernes Videnscenters håndtering af persondatasikkerheden eller at gøre dine rettigheder som Registreret gældende, er du velkommen til at kontakte os via: kiroviden@kiroviden.sdu.dk

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med efteruddannelseskurser

De indsamlede og behandlede data omfatter alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, email, arbejdsgivers navn og kontaktinformationer til brug for fakturering.

Formålet er korrekt og smidig afvikling af kurser i efteruddannelsesenheden, og hvor det indbefatter overnatning videregives personoplysninger til kursusstedet.

Oplysningerne indgår efter kurset i registreringen af systematisk efteruddannelse.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med registrering af systematisk efteruddannelse

De indsamlede og behandlede data omfatter alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse og efteruddannelsesaktivitet.

Formålet systematisering og højnelse af praktiserende kiropraktorernes efteruddannelsesniveau til gavn for patienter, samfund og de praktiserende selv.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med turnusadministration.

De indsamlede og behandlede data omfatter alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, email, arbejdsgivers navn og kontaktinformationer.

Formålet er korrekt og smidig afvikling af kurser i forbindelse med turnusuddannelsen, og hvor det indbefatter overnatning videregives personoplysninger til kursusstedet.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter

De forskellige forskningsprojekter vil ikke indsamle og behandle helt de samme personoplysninger, men typiske kategorier kan være følsomme data i form af helbredsoplysninger, almindelige personoplysninger som navn, email, alder og køn samt CPR-nr.

Formålet er sundhedsvidenskabelig forskning med henblik på fremme af den almene sundhedstilstand. Lovgrundlaget er Registreredes samtykke, hvoraf det specifikke formål, eventuelle modtagere og øvrig information fremgår.

Efter indsamling vil den videre behandling af personoplysninger ske i pseudonymiseret form, hvor direkte identificerbare oplysninger som navn eller CPR-nr. er adskilt og opbevares separat fra de øvrige oplysninger. Dvs. at den enkelte forsker ikke umiddelbart kan se, hvem en given personoplysning omhandler. Det er dog fortsat muligt at genetablere forbindelsen med brug af de separat opbevarede data, men rettigheder hertil er stærkt begrænset.

Offentliggørelse af forskningsresultater vil altid ske i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan identificeres.

 

Klageret

I Danmark fører Datatilsynet kontrol med overholdelse af persondatalovgivningen.

Mener du dig udsat for en ulovlig behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Det er dog deres anbefaling altid først at tage kontakt til den pågældende virksomhed, inden eventuelt indgivelse af klage.

Se mere på. www.datatilsynet.dk

nikkb