KviK udgiver ny vejledning i journalføring

KviK udgiver nu en vejledning i journalføring, der samler de gængse regler og vigtigste principper for journalføring i kiropraktorpraksis. KviK’s nye vejledning tager særligt udgangspunkt i Styrelsen for Patientsikkerheds sektorspecifikke vejledning i journalføring og journalføringsbekendtgørelsen, som blev udgivet i 2021 og skal understøtte en ensartet og faglig korrekt journalføring i kiropraktorpraksis. 

Vejledningen er kvalificeret af praksis.

De vigtigste ændringer og præciseringer i journalføringsbekendtgørelsen fra juli 2021

Den nyeste journalføringsbekendtgørelse indeholder en række ændringer og præciseringer, som er relevante for kiropraktorpraksis. Fire af de væsentligste ændringer er:

  • I den nye journalføringsbekendtgørelse er det blevet gjort tydeligt, at det er ledelsens ansvar at sikre, at deres medarbejdere har tid, adgang, udstyr, instruktioner til og oplæring i at føre journal i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Journalføringspligten hviler på den enkelte kiropraktor, men det er ledelsen i den enkelte klinik, som skal sikre, at de generelle rammer for at varetage journalføringspligten er på plads.
  • Reglerne om journalføring af det informerede samtykke er også blevet opdateret og tydeliggjort, for at lette journalføringen heraf. Det er nu skrevet ind i bekendtgørelsen at et stiltiende samtykke til behandling kun skal skrives ind i journalen i nødvendigt omfang. 
  • Med den nye bekendtgørelse er der blevet åbnet for andre identifikationsmuligheder end ved sundhedspersonens fulde navn. Det er nu muligt at kunne identificere sig ved hjælp af fx initialer eller anden identifikation, under forudsætning af at ledelsen i klinikken sørger for at der er opdaterede lister til rådighed hvorfra sundhedspersonen kan identificeres ved behov.
  • Det er blevet konkretiseret, at journalførin­gen skal ske i forbindelse med patientkontakten, så vigtige detaljer ikke går tabt. Hvis det ikke er muligt grundet akutte opgaver, kan journalføringen undtagelsesvis vente og skal ske snarest muligt og senest inden arbejdstids ophør.

Hvor finder du vejledningen?

Vejledningen og yderligere hjælp til journalføring findes samlet på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside under fanen Kvalitet https://www.kiroviden.dk/kvalitet/journalfoering

Du kan også møde KviK på Faglig Kongres, hvor du vil kunne få et eksemplar af vejledningen. 

nikkb