Historie

ET HISTORISK RIDS
Kiropraktorernes Videnscenter blev stiftet som Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), Nordens første undervisnings- og forskningscenter for kiropraktik den 15. juni 1990 af Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme.

Instituttet blev indviet den 8. oktober 1991 af daværende amtsborgmester Jens Peter Fisker fra Fyns Amtskommune.

Samtidig med etableringen af NIKKB havde Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening besluttet, ”at der med virkning fra 1. april 1990 etableres en fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse” i Danmark.

I 1994 blev fondens formål udvidet, så det også omfattede det økonomiske grundlag for NIKKB, og instituttets nuværende finansiering var dermed på plads.

BAGGRUND FOR ETABLERINGEN
Ønsket med NIKKB var at understøtte bestræbelserne på at etablere en universitetsbaseret, videnskabelig og fællesnordisk uddannelse i kiropraktik. Dette var foreslået i 1989 i en fælles rapport fra Odense Universitet og de nordiske kiropraktorforeninger.

Tidligere samme år havde Nordisk Råd besluttet, at man skulle have et sted, hvor de studerende kunne møde kiropraktikken, som den fungerer i praksis, og at man skulle have en organisation, der kunne sørge for, at uddannelsen fandt sted på et videnskabeligt og forskningsmæssigt velfunderet grundlag.

Som godkendt uddannelsesinstitution havde NIKKB således oprindeligt til formål at forestå den kliniske del af undervisningen i samarbejde med Odense Universitet og Odense Sygehus, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen samt at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning.

I takt med at Danmark fik en universitetsbaseret uddannelse i kiropraktik i 1994, er NIKKB’s formål senere blevet revideret.

Instituttet fungerer i dag som et videnscenter, der arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning og sikre kvalitetsudvikling inden for kiropraktik.

VIDENSCENTRETS ORGANISERING
Kiropraktorernes Videnscenter ledes af en udpeget bestyrelse på 4 medlemmer fra Danske Regioner, Dansk Kiropraktor Forening, Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Region Syddanmark. Kiropraktorernes Videnscenter ledes i det daglige af en ansat direktør, der også er forskningsleder.

Kiropraktorernes Videnscenter finansieres af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, hvis midler tilvejebringes fra kiropraktorerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse medfinansierer flere af instituttets forskningsprojekter. Tilskud fra fonden beror på konkrete ansøgninger, der udfærdiges på projektbasis. Fonds-tilskud til forskningsprojekter indgår ikke i Kiropraktorernes Videnscenters samlede driftsbudget.

Instituttet består af en forsknings-, røntgen-, og efteruddannelsesafdeling og er bemandet under hensyn til de forskelligartede opgaver, som instituttet varetager, og har ved begyndelsen af 2020 22 fastansatte samt et antal personer ansat i konsulent-/og eller affilierede stillinger.

VIGTIGE BEGIVENHEDER I ÅRSTAL
1990
NIKKB flyttede i ind i kontorer på Klosterbakken 20 i Odense Centrum i det forhenværende Odense Kamgarnsspinderis domicil.

1991
Danmark fik sin første lov om kiropraktik, der regulerede kiropraktorernes virksomhed og anerkendte kiropraktorerne som fuldgyldige, offentligt anerkendte aktører i det danske sundhedsvæsen gennem en autorisationsordning.

1994
De første kiropraktorstuderende startede på uddannelsen på Odense Universitet.

NIKKB har siden 1994 opdateret en publikationsliste med forskningsartikler, der er det direkte resultat af instituttets forskning.

1995
Danmark fik sin første ph.d.-grad i kiropraktik. Siden har adskillige ph.d.-projekter set dagens lys – flere i samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Sygehus Fyn og NIKKB.

NIKKB begyndte at udgive fagbladet NIKKB NYT, der udkom seks gange om året sammen med ”Kiropraktoren”. Bladets primære opgave var at formidle forskningsresultater og ny viden om kiropraktik. NIKKB udgav desuden en omfattende årsberetning med detaljeret beskrivelse af samtlige forskningsprojekter.

1999
NIKKB etablerede en efteruddannelsesafdeling med det formål at koordinere og afvikle efteruddannelse for nordiske kiropraktorer. NIKKB udbyder hvert år ca. 20 efteruddannelseskurser for mere end 400 kursister fra Skandinavien årligt.

2000
I overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Sygesikringen blev det besluttet, at NIKKB skulle tilbyde røntgen-fysisk assistance og røntgenkonsulenttjeneste til danske kiropraktorer. I den forbindelse blev Røntgenenheden på NIKKB etableret. Et af ordningens hovedredskaber er kvalitetshåndbogen, der foreligger elektronisk. Fysikerordningen tilbydes på betalingsvilkår, og har i dag mere end 150 tilmeldte klinikker.

2002
Daværende 2. viceamtsborgmester, Karsten Uno Petersen, blev udpeget som bestyrelsesformand for instituttet. Karsten Uno Petersen afløste daværende amtsrådsmedlem i Fyns Amt Ejvind Hansen.

2005
NIKKB fik udarbejdet og godkendt en forsknings-handlingsplan for perioden 2005-2010. Under overskrifterne epidemiologisk rygforskning, klinisk biomekanisk forskning og klinisk forskning blev en række indsatsområder formuleret. Instituttet ønskede med handlingsplanen, der senere er blevet opdateret flere gange, at skabe grundlaget for en fortsættelse af den positive udvikling og det høje aktivitetsniveau, der altid har kendetegnet NIKKB’s forskning.

2006
NIKKB flyttede til nye og mere tidssvarende kontorer i Forskerparken i Odense i miljøet omkring Syddansk Universitet.

Samme år tog NIKKB initiativ til at skabe et fællesnordisk forskerforum, Nordic Chiropractors’ Research Forum, der har til formål at styrke videns- og erfaringsudveksling om forskning i bevægeapparatet. På forummets møder var der blandt andet præsentationer af ph.d.-projekter fra de nordiske lande.

NIKKB blev del af centerforskningssamarbejdet Clinical Locomotion Science med Syddansk Universitet og Sygehus Fyn, der havde til formål at etablere et samarbejdsforum som ramme for synliggørelse og netværksdannelse vedrørende forskning i lidelser i bevægeapparatet.

2007
Instituttet fik nyt logo og samlet grafisk profil.

Instituttet registrerede varemærket ”NIKKB” i den danske Patent- og Varemærkestyrelse og internationalt hos WIPO (World Intellectual Property Organisation).

NIKKB fik sit første engelsksprogede nyhedsbrev, NIKKB NORDIC NEWSLETTER.

NIKKB deltog på Lægedage i Bella Center for første gang, for at indgå i en større dialog med de praktiserende læger. Messedeltagelse er blevet et vigtigt afsæt for netop dialog med andre dele af sundhedsvæsenet.

2008
Røntgenenheden på NIKKB etablerede den centrale billedserver KirPACS til lagring af digitale røntgenbilleder. KirPACS bliver tilbudt danske kiropraktorklinikker på betalingsvilkår. KirPACS er en unik mulighed for danske kiropraktorer for sikker og tilgængelig lagring af digitale røntgenoptagelser samt mulighed for billedkommunikation mellem sundhedsvæsenets forskellige parter.

2009
Kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen blev ansat som direktør og forskningsleder for instituttet. Henrik Wulff Christensen er NIKKB’s 6. leder.

NIKKB formulerede en samlet vision og mission for instituttets virke, der skal være med til at skitsere vores strategiske målsætninger. Arbejdet med vision og mission er med til at fortælle omverdenen, hvor vi er på vej hen som institut, og hvorfor vi gør, som vi gør.

Der arbejdes i de kommende år mod en større integrering med forskningsmiljøet ved Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet og en endelig udflytning til Campus. NIKKB vil i juridisk henseende forblive en selvstændig enhed med egne ansatte, egen bestyrelse, økonomi mm.

2010
Den 15. juni fejrede NIKKB instituttets 20-års jubilæum, og udtrykket Kiropraktorernes Videnscenter blev skabt. Samme år blev en ny forskningsstrategi for perioden 2012 - 2015 vedtaget. Indsatsområderne er Epidomiological and Prevention Research, Spinal Pain, Musculoskeletal chest pain og Osteoarthritis. Samme år blev NIKKB en del af redaktionsgruppen bag Kiropraktoren, der oprindeligt udkom 6 gange årligt (fra 2015 4 gange årligt). NIKKB leverer forskningsresultater og ny viden om kiropraktik til fagbladet.

2013
1. februar realiserede NIKKB en vision, der har været i støbeskeen i mere end 11 år: NIKKB flyttede ind i lokaler i forbindelse med forskningsmiljøet omkring Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. I forbindelse med indflytningen forblev NIKKB en juridisk selvstændig enhed med egne ansatte, egen bestyrelse, egen økonomi m.m.

2014
NIKKB og de danske kiropraktorer indledte arbejdet med at udvikle KirCACS, kiropraktorernes eget IT-system. I 2016 blev der åbnet for de første brugere af KirCACS, og siden har en række kiropraktorklinikker tegnet abonnement på systemet og er begyndt at bruge det i deres daglige arbejde.

KirCACS er tilpasset kiropraktorernes behov og webbaseret, så man kan logge sig på systemet fra en hvilken som helst computer, og man arbejder altid i den seneste version af systemet.

2015
15. juni fyldte NIKKB 25 år. Jubilæet blev markeret med en reception ved instituttets lokaler på SDU 14. august samme år.

2016
I forbindelse med DKF’s genindtræden i European Chiropractor’s Union (ECU) oprettede man et europæisk forskningsinstitut, European Centre for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) og placerede det på NIKKB. Formålet med ECCRE er at bidrage til yderligere udvikling og styrkelse af forskning i muskel og skeletbesvær i Europa, og placeringen på NIKKB vil uden tvivl bidrage til at opfylde instituttets formål på grund af de mulige synergier mellem forskere på NIKKB og ECCRE.

2018
I begyndelsen af året trådte NIKKB’s nye forskningsstrategi ”Connecting with the patient” i kraft. Forskningsstrategien gælder for perioden 2018 – 2022 og lægger endnu større vægt på praksisbaseret forskning via NIKKB’s netværk af kiropraktiske forskningsklinikker. I løbet af forskningsstrategiens løbetid vil NIKKB’s forskere fokusere på, hvordan muskel- og skeletbesvær udvikler sig igennem livet og hvordan man kan implementere ny viden i den daglige praksis i klinikkerne.

30. maj fratrådte Karsten Uno Petersen som formand for NIKKB’s bestyrelse efter 16 år som formand. I sin periode som formand har Karsten Uno Petersen været med til at udvikle NIKKB til et af de førende videnscentre indenfor forskning, efteruddannelse og billeddiagnostik på muskel- og skeletområdet. I hans formandsperiode indførte NIKKB instituttets forskningsstrategi og flyttede ind på syddansk universitet, ligesom instituttet fik en central rolle i ECCRE.

Annette Roed, der i sit politiske virke er formand for Udvalget for Nære Sundhedstilbud, Socialdemokratiet i Region Midtjylland, blev udpeget til ny formand for bestyrelsen. Annette Roed blev samtidig formand for Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse (kiropraktorfonden).

2020
2. december ændrede NIKKB navn til Kiropraktorernes Videnscenter.

Navneændringen vidner om, hvordan vores fokus er skiftet igennem de 30 år, vi hidtil har eksisteret. Da NIKKB blev stiftet i 1990 var det for at understøtte bestræbelserne på at etablere en fællesnordisk uddannelse i kiropraktik og instituttet blev drevet af de nordiske kiropraktorforeninger i samarbejde. Derfor gav det god mening at bruge navnet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, i daglig tale NIKKB.

Med oprettelsen af en universitetsbaseret uddannelse i klinisk biomekanik på SDU i 1994, blev et af de oprindelige formål med instituttet indfriet. Senere har de øvrige nordiske kiropraktorforeninger gradvist forladt deres pladser i NIKKB’s bestyrelse og den nordiske indflydelse er forsvundet. Udviklingen har gjort navnet NIKKB uaktuelt og ønsket om at ændre navn, så det mere præcist afspejler vores identitet, er opstået.

Det nye navn afspejler vores identitet som et videnscenter, der stræber efter at være et internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for kiropraktik. Vi er et dynamisk vidensmiljø, der løfter kvaliteten inden for kiropraktik internationalt gennem partnerskaber og netværk, original forskning, større fokus på sammenhæng og dialog mellem forskning og praksis, gennem aktiv deltagelse i og påvirkning af den løbende samfundsdebat om sundhed.

2021

I forbindelse med Landsoverenskomst om Kiropraktik 2021 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening blev det besluttet at afsætte midler til en kvalitetsenhed, som skal arbejde med kvalitet i kiropraktorpraksis.

Det blev også besluttet at den fysiske placering af kvalitetsenheden skulle være på Kiropraktorernes Videnscenter, der står for driften indenfor de overordnede rammer. Dermed var grundstenene til enheden Kvalitet i Kiropraktorpraksis (KviK) lagt.

nikkb