8.2.1.d Digital instruks for konstanskontrol af digitale røntgenanlæg via KirPACS

 Formål:

Formålet er at sikre, at røntgenbilleder, der tages på klinikken gennemgår de trin, der er beskrevet i den generelle instruks for konstanskontrol af digitale røntgenanlæg (8.2d) (undtagen konstanskontrol af monitor og billedplader)

Udstyr:

Røntgenbillede af testfantom taget på klinik og overført til KirPACS.  Softwareprogrammet ClearCanvas.

Metode:

Senest den 10. i hver måned skal klinikken have lavet et røntgenbillede af deres test-fantom og have overført dette til KirPACS. Såfremt klinikken benytter dosisautomatik, skal der tages to billeder – et med dosisautomatik og et uden. Ved det billede, der tages uden dosisautomatik, skal der benyttes de samme ekspone-ringsparametre som ved optagelsen med dosisautomatik (kV og Mas). Eksponeringsparametrene kan aflæses efter endt eksponering.

De røntgenbilleder, der tages i forbindelse med de månedlige konstanskontroller skal navngives korrekt for at de kan registreres korrekt på Kiropraktorernes Videnscenter. Det betyder, at billederne skal navngives således:

For billede taget uden brug af automatik

  • Ordet ”konstans” indgår i patient id eller i patientnavnet.

For billede taget med brug af automatik:

  • Ordet ”konstans” indgår i patient id eller i patientnavnet.
  • Ordet ”auto” indgår i patient id eller i patientnavnet.

BEMÆRK: 
Der må maksimalt indsendes to konstanskontrolbilleder (ét med og ét uden brug af dosisautomatik).

På Kiropraktorernes Videnscenter vurderes det overførte testbillede ud fra den udarbejdede vejledning (bilag 1). Såfremt variationen ligger udenfor de fastsatte tolerancer, kontaktes klinikken med henblik på en afklaring. Dette kan betyde, at klinikken er nødt til at tage et nyt testbillede, og såfremt dette ikke viser en acceptabel kontrol skal anlægget justeres/repareres.

Såfremt klinikken ikke senest den 10. i måneden har indsendt deres konstanskontrolbillede sendes der en rykker mail til klinikken med oplysninger om, at dette er påkrævet for at anlægget kan være i brug. Klinikken får herefter én uge til at indsende deres konstanskontrol eller oplyse om grunden til at konstanskontrollen ikke er gennemført fx ferieafvikling. Sker dette ikke vil der blive nedlagt forbud mod brugen af anlægget og Sundhedsstyrelsen vil blive orienteret om dette.

Såfremt vurderingen på Kiropraktorernes Videnscenter ikke giver anledning til kommentarer, sker der ikke mere (klinikken informeres ikke om dette).

Der går maksimalt 14 dage fra konstanskontrolbilledet er gemt i KirPACS til det er vurderet af Kiropraktorernes Videnscenter og evt. kommentarer sendes til klinikken.

Såfremt det i forbindelse med vurderingen af konstanskontrollen viser sig, at denne ikke lever op til de fastsatte krav, vil klinikken blive bedt om at foretage en ny konstanskontrol. Såfremt problemet ikke løses gennem en ny konstanskontrol får klinikken 14 dage til at bringe problemet i orden.


Det er klinikkens ansvar, at der hver måned gennemføres kontrol af den diagnostiske monitor samt nulstilling af billedplader. Vi henviser til procedure i Brugermanual for klinikker side 5. Følg linket:

KirPACS Brugermanual v4.01

Nulstilling af billedplader skal ikke udføres for de klinikker, der har DR-anlæg.

Interval:

Én gang månedligt.

Tolerancer:

Ingen

Data:

De billeder, der optages i forbindelse med konstanskontrollerne, gemmes på KirPACS i minimum fem år (p.t. er der ingen begrænsning i opbevaringstiden).

Bilag: Bilag 1 til 8.2.d.1 Manual for vurdering af konstanskontroller ved brug af Clear Canvas
nikkb