5. Beskrivelse af modtagekontrol

Apparatydelse og tolerancer

Når man køber nyt røntgenapparat, digitale systemer (CR, DR), fremkaldemaskine, kassetter, forstærkningsskærme, filmbetragtningskasse eller ny type film eller kemi, specificeres udstyrets ydelse samt de eventuelle tolerancer, som det skal overholde. Som et absolut minimum bør man for røntgenapparatets vedkommende henvise til de tolerancer, der er angivet i følgende publikationer:

  • Protokol for modtagekontrol af røntgengeneratorer. Statens Institut for Strålehygiejne og Medico-teknisk afdeling, Århus Amt. 1996
  • Protokol for modtagekontrol af udstyr til røntgenfotografering. Statens Institut for Strålehygiejne og Medico-teknisk afdeling, Århus Amt. 1996
  • Vejledning om kontrol af CR-systemer. Statens Institut for Strålehygiejne 2003.

Protokollerne og vejledningen fås ved henvendelse til Statens Institut for Strålebeskyttelse eller via deres hjemmeside www.sis.dk.

Det skal for den gode ordens skyld bemærkes, at moderne røntgenapparatur nemt kan overholde snævrere tolerancer end angivet i protokollerne, så det er måske en god ide at spørge firmaerne, hvad de kan tilbyde.

Der skal gøres opmærksom på, at man i de to protokoller arbejder med to hold tolerancer: de ovenfor nævnte, der angiver god praksis; de i røntgenbekendtgørelsen i bilag 3 angivne, det er de såkaldte driftsbetingelser for røntgenapparater. Overskrides disse sidstnævnte, skal apparatet tages ud af drift, hvis det ikke kan repareres! For billedpladesystemer (CR) findes kun de i vejledningen anførte, der ikke må overskrides.

Udførelse af modtagekontrol

Når udstyret er installeret, udføres der en modtagekontrol for at se, om de krævede specifikationer og tolerancer er overholdt.

Modtagekontrol udføres også på eksisterende udstyr, når man påbegynder kvalitetskontrolprogrammer. Endelig kan det være nødvendigt at udføre en modtagekontrol eller en del heraf efter reparationer, for at se om udstyret er tilfredsstillende repareret og overholder tolerancerne.

Modtagekontrol af røntgenudstyret og forstærkningsskærmenes absolutte følsomhed udføres af et godkendt firma (se ”Fortegnelse over godkendte firmaer”). Det vil normalt være det firma, som har leveret udstyret, men det er ikke nogen naturlov. Har man mere tiltro til et andet firma, vælger man det, men det skal stadig være godkendt. Modtagekontrol af mørkekammer, fremkaldemaskine, filmbetragtningskasser, kassetter og film kan udføres af et af de firmaer, der servicerer fremkaldemaskiner. Modtagekontrol af digitale systemer (CR, DR) kan udføres af alle leverandørfirmaer af sådant udstyr. Det kan være en god ide at være til stede under modtagekontrollen for at orientere sig om det, der foregår.

De målinger, der udføres ved modtagekontrollen, vil hovedsagelig være absolutte målinger, dvs. de udføres med måleinstrumenter, eksempelvis et kilovoltmeter. Man får altså under givne betingelser et tal for højspændingen udtrykt i kV og kan umiddelbart se, om afvigelsen er større end de specificerede tolerancer.

Umiddelbart efter modtagekontrollen udføres en konstanstest, der giver et sammenlig-ningsgrundlag for senere konstanstest. Ved konstanstesten fotograferes for eksempel et objekt, der giver oplysning om kontrasten. Ser man ved en efterfølgende konstanstest en kontrastændring, og ved man fra den daglige test, at ens fremkaldeproces er i orden, vil mistanken rette sig mod en kV-ændring. Men man ved ikke, hvor stor denne ændring er. Konstanstesten er altså en enkel og relativ test, der indikerer, at noget er galt, men ikke hvor galt det er.

Omfang af modtagekontrol

Ved modtagekontrollen skal nedenstående checkes. En komplet liste, der vil danne basis for en aftale med et firma, findes i bilag 1 i røntgenbekendtgørelsen:

Mørkekammer
Om der trænger lys, der slører filmene, ind i mørkekammeret.
Om mørkekammerlampen slører filmen.

Fremkaldning og film
Om fremkaldemaskinen arbejder ved den rigtige temperatur, og om filmtransporthastighed og regenerering er i orden.
Om filmene bliver fremkaldt korrekt og ikke har trykmærker.

Forstærkningsskærme og kassetter
Om forstærkningsskærmene er tilstrækkelig hurtige, og om skærmene i de forskellige kassetter ikke afviger for meget fra hinanden i følsomhed.
Om kassettekompressionen er tilstrækkelig, da der ellers kan opstå uskarpe områder på filmen.

Billedpladesystemer (CR)
Om spatial opløsning, lavkontrastfølsomhed, støjvurdering, udkoblingsdosis, følsomhed, foliehomogenitet, folieartefakter, foliefølsomheder er tilfredsstillende.

Direkte radiografi (DR)
Om spatial opløsning, lavkontrastfølsomhed, støjvurdering, udkoblingsdosis, følsomhed er tilfredsstillende.

Filmbetragtningskasser
Om filmbetragtningskasser har lysstofrør med samme lysfarve. Om lys-styrken er tilstrækkelig og ensartet over lysfladen, og om rumbelysningen ikke er for kraftig.

Røntgengenerator
Om højspændingen (kV) er korrekt.
Om generatorens ydelse er konstant fra eksponering til eksponering.
Om mAs-værdierne er lineære, eksempelvis om den dobbelte mAs giver den dobbelte ydelse ved en given kV.
Om eksponeringstiden stemmer.

Røntgenrør og blænder
Om aluminiumsfilteret har den korrekte tykkelse.
Om fokusstørrelsen ikke ændrer sig for meget i rørets levetid ved optagelse af et referencebillede, som sammenlignes med senere billeder.
Om blænderens lys- og strålefelt ikke afviger for meget.

Eksponeringsautomatik
Om følsomhedsvariationen mellem målekamrene ikke er for stor (såfremt der er mere end ét målekammer i drift).
Om sværtningen er uafhængig af den anvendte kV.
Om sværtningen er uafhængig af patienttykkelsen.
Om sværtningen er konstant fra eksponering til eksponering.

Opbevaring af dokumentation

Firmaet vil ved modtagekontrollen udfylde nogle skemaer med måleresultater og optage et eller flere billeder.

En kopi af måleskemaerne skal indsendes til NIKKB, så røntgenkonsulent og fysiker kan gennemgå dem for at se, om alt er i orden, og i givet fald rådgive omkring justeringer og reparationer. Ved senere optrædende problemer kan disse måleresultater også være nyttige ved rådgivning.

Al dokumentation fra modtagekontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måle-skemaerne fra den seneste komplette modtagekontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv.

nikkb