3. Kiropraktorens forpligtelser

Ejeren af røntgenanlægget skal sørge for, at der er en ansvarlig leder af røntgenanlægget. Det vil normalt være en kiropraktor, idet denne i medfør af sin uddannelse opfylder kvalifikationskravene i røntgenbekendtgørelsen. Sundhedsstyrelsen vil gå ud fra, at den, der har underskrevet anmeldelsesskemaet for røntgenanlægget, er den ansvarlige leder. Statens Institut for Strålebeskyttelse vil kunne oplyse, hvem der står i databasen som ansvarlig leder af et anlæg. I røntgenbekendtgørelsen er fastsat en række krav til den ansvarlige leder. Ud over disse krav har den ansvarlige leder følgende forpligtelser, for at fysikerordningen kan fungere. Vejledning om de væsentligste punkter findes i kvalitetshåndbogen.

Initial modtagekontrol
Den ansvarlige leder skal sørge for, at et af fysikeren godkendt firma udfører en modtagekontrol af bestående og nyanskaffet udstyr. For nyt udstyr skal modtagekontrollen udføres, inden det tages i brug. Resultatet af modtagekontrollen (kopi af måleskemaer, fantomoptagelser mv.) skal indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Modtagekontrol efter reparation
Efter reparationer skal modtagekontrollen eller en del af denne gentages, hvis reparationen kan influere på parametre, der kontrolleres ved den initiale modtagekontrol. Resultatet af modtagekontrollen (kopi af måleskemaer, fantomoptagelser mv.) skal indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Konstanskontrol efter modtagekontrol
Den ansvarlige leder skal sørge for, at der, umiddelbart efter en modtagekontrol og inden apparatet bruges, udføres en konstanskontrol af røntgengeneratoren. Bemærk at det kun er generatoren og blygummimateriellet, konstanskontrollen udføres på, idet de andre punkter i konstanskontrollen er dækket af modtagekontrollen. Er der tale om en modtagekontrol efter reparation, skal der kun udføres konstanskontrol, hvis firmaet har udført en fornyet modtagekontrol på generatoren. Resultatet af konstanskontrollen (kopi af fantomoptagelser og eventuelle måleskemaer mv.) skal indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Konstanskontrol med fastlagt interval
Den ansvarlige leder skal sørge for, at der udføres konstanskontrol med de, i bilag 2 til røntgenbekendtgørelsen, angivne intervaller. Én gang årligt skal resultatet af konstanskontrollen (kopi af fantomoptagelser og måleskemaer mv.) indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Konstanskontrol ved driftsproblemer
Den ansvarlige leder skal sørge for, at der udføres en konstanskontrol, hvis billedkvaliteten forringes, og årsagen ikke umiddelbart kan fastslås.

Statuskontrol
Den ansvarlige leder skal sørge for, at et af fysikeren godkendt firma med ét års mellemrum udfører en statuskontrol. Resultatet af statuskontrollen (kopi af fantomoptagelser og måleskemaer mv.) indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Konstanskontrol efter statuskontrol
Hvis der i forbindelse med statuskontrollen er blevet foretaget justeringer eller reparationer på røntgengeneratoren, som kan have indflydelse på parametre, der kontrolleres ved den initiale modtagekontrol, skal der udføres en fornyet konstanskontrol på denne. Resultatet af konstanskontrollen (kopi af fantomoptagelser og eventuelle måleskemaer mv.) skal indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Elektrisk-mekanisk eftersyn
Den ansvarlige leder skal sørge for, at et firma udfører et mekanisk-elektrisk eftersyn hvert tredje år. Resultatet af det elektrisk-mekaniske eftersyn (kopi af måleskemaer mv.) indsendes til Kiropraktorernes Videnscenter.

Reparation og vedligehold
Den ansvarlige leder skal sørge for, at apparaturets sikkerhedsniveau, karakteristika og ydeevne ikke forringes i væsentlig grad, og at alle under driften observerede fejl og mangler snarest muligt afhjælpes, herunder udskifte bærende kæder og wirer med de af fabrikanten angivne intervaller. Orienter røntgenkonsulenten om forhold, der ikke umiddelbart bringes i orden.

Persondosimetri
Den ansvarlige leder skal anskaffe persondosimetre og sørge for, at disse anvendes og udskiftes.

Patientdosismålinger
Den ansvarlige leder skal udføre patientdosismålinger hvert andet år.

Optimering af billedkvalitet og dosis
Den ansvarlige leder skal indsende  billeder fra en col.lumb. undersøgelse til Kiropraktorernes Videnscenterefter nærmere instruktion.

Blygummimateriel
Den ansvarlige leder skal sørge for, at der forefindes et blygummiforklæde, et par blygummihandsker, testesbeskyttere af kapseltypen og ovariebeskyttere.

Afskærmningsmæssige ændringer
Den ansvarlige leder skal informere til Kiropraktorernes Videnscenter, inden der foretages ændringer, der påvirker de afskærmningsmæssige forhold.

nikkb