1. Indledning - røntgenundersøgelse i kiropraktorpraksis

RØNTGENUNDERSØGELSE I KIROPRAKTORPRAKSIS

Formål 

Denne kvalitetshåndbog er udarbejdet til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening med henblik på opfyldelse af Europa Rådets direktiver nr. 97/43 og nr. 96/29, implemen­teret i Danmark pr 1. maj 2000 ved bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændring i bekendtgørelse nr. 1090 af 3. september 2007. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 217 fra 1977.

Anvendelsesområde

Målgruppen for håndbogen er kiropraktorer i primær praksis med adgang til ét fast installeret røntgenapparat. Kiroprak­torer, der arbejder i hospitalsregi er underlagt de der gældende regler.

Indledning

Kvalitetshåndbogen skal bruges af den praktiserende kiropraktor som referencemanual ved drift af røntgenappara­ter og udførelse af røntgenundersøgelser. Oplysninger som vejledning i udførelse af konstanstest, god radiografisk teknik, klinisk vejledning samt stråledosis og risiko, kan søges i håndbogen. Desuden skal resultater af modtage­kontrol, statuskontrol samt konstanstest dokumenteres på protokoller indeholdt i håndbogen.

Anden relevant information som brugsanvisninger, adresse- og telefonlister m.v. vil ligeledes være at finde. Kvalitets­håndbogen administreres som et løsbladsystem indsat i ringbind og vil løbende opdateres efter behov.

  • Røntgenbekendtgørelsen stiller krav til:
  • Ansvarlig leder af røntgenanlægget.
  • Ansvarlig fysiker for røntgenanlægget.
  • Personer, der henviser til røntgenundersøgelser.
  • Principper for berettigelse og optimering.
  • Strålebeskyttelse af patienter og personale.
  • Udarbejdelse af en kvalitetshåndbog.
  • Modtage-, status- og konstanskontrol af røntgenanlæg­get.

Kvalitetsmål

At sikre en tilstrækkelig billedkvalitet, der giver mulighed for at stille en sufficient diagnose ved en ikke for stor dosis. Her henvises til ”European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, EUR 16260, Luxembourg 1996".

ORGANISATION

Kiropraktorernes Videnscenters røntgenenhed
Til at bistå med implementeringen af røntgenbekendtgørel­sen i kiropraktorpraksis, er der etableret en røntgenenhed på Kiropraktorernes Videnscenter bestående af:
Ansvarlig fysiker Peter Grøn
Røntgenkonsulent Klaus Knarberg Doktor
Røntgensekretær Marlene Witt

Kvalitetsmål
Opfyldelse af krav i henhold til bekendtgørelsens kapitel 7.

Røntgenfirma
Står for opstilling, vedligeholdelse og reparation af røntgenanlægget og skal udføre modtage- og statuskontrol samt foretage elektrisk- og mekanisk eftersyn. Arbejder under tilsyn af den ansvarlige fysiker og skal rapportere alle resultater til denne. Firmaet skal anmelde nyinstallerede og flyttede røntgenapparater til Sundhedsstyrelsen. Anmeldelsen skal være underskrevet af firmaet, kiropraktoren og fysikeren.

Kvalitetsmål
Opfyldelse af krav i henhold til bekendtgørelsens kapitel 10 og 11 samt bilag 1 og 3.

Fremkaldefirma
Står for opstilling, vedligeholdelse og reparation af fremkal­dermaskinen og kan udføre modtagekontrol. Arbejder under tilsyn af den ansvarlige fysiker og skal rapportere alle resultater til denne.

Kvalitetsmål
Opfyldelse af krav i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 og 3.

Kiropraktisk Klinik
Ledelsen skal udpege en ansvarlig leder, der skal tilknytte en ansvarlig fysiker.

Kvalitetsmål
Opfyldelse af krav i henhold til bekendtgørelsens kapitel 6.

 

nikkb